Градежни конструкции

ДОМИНГ ЈТД нуди комплетни решенија за следните објекти:

  • Објекти од високоградба (куќи, згради, индустриски објекти),
  • Челични конструкции,
  • Армирано бетонски конструкции,
  • Потпорни ѕидови,
  • Шахти,
  • Резервоари,
  • Пумпни станици,
  • Пречистителни станици.

Услуги:

  • Проектирање,
  • Ревизија,
  • Надзор,
  • Консалтинг.