РЕФЕРЕНЦИ

Инженеринг

Хидротехника

Проектирање, Ревизија, Изградба, Надзор

Улици и патишта

Проектирање, Ревизија, Изградба, Надзор

Електротехника

Проектирање, Ревизија, Надзор

Градежни конструкции

Проектирање, Ревизија, Надзор

Инженерска геодезија

DTM,Оперативен полигон, Следење на објекти

Животна средина

Елаборати за заштита на животна средина

Наводнување

Капка по капка

Проектирање и Изградба

Pop-up за тревници

Проектирање и Изградба

Дождење

Проектирање и Изградба

Автоматика

Проектирање и Монтажа

Инсталации кај објекти

Внатрешен водовод

Проектирање, Ревизија, Изведба и Надзор

Внатрешна канализација

Проектирање, Ревизија, Изведба и Надзор

Надворешен водовод

Проектирање, Ревизија, Изведба и Надзор

Надворешна канализација

Проектирање, Ревизија, Изведба и Надзор

Пропивпожарни системи

Проектирање, Ревизија, Изведба и Надзор

Пумпни станици

Проектирање, Ревизија, Изведба и Надзор