Инженерска геодезија

ДОМИНГ ЈТД нуди комплетни решенија за следните геодетски работи:

  • Геодетско снимање на нулти терен за инженерско проектирање.
  • Изработка на дигитални 3D модели (DTM).
  • Изработка на оперативен полигон.
  • Нивелманско снимање.
  • Исклчување на траса.
  • Контролна геодезија и пратење на објекти.
  • Изработка на доказници за количини при градба на објекти.