Градежни конструкции

ДОМИНГ ЈТД нуди комплетни решенија за следните објекти:

 • Објекти од високоградба (куќи, згради, индустриски објекти),
 • Челични конструкции,
 • Армирано бетонски конструкции,
 • Потпорни ѕидови,
 • Шахти,
 • Резервоари,
 • Пумпни станици,
 • Пречистителни станици.

Услуги:

 • Проектирање,
 • Ревизија,
 • Надзор,
 • Консалтинг.