Електротехника

ДОМИНГ ЈТД е нуди комплетни решенија за следните типови на електротехнички проекти:

 • Осветлување на улици, патишта и патни јазли
 • Електротехнички проекти за објекти
 • Пумпни станици за водоснабдителни системи
 • Пумпни станици за канализациони системи
 • Автоматизација на процеси
 • Пречистителни станици
 • Фотоволтаични централи

Услуги:

 • Проектирање (референци),
 • Ревизија,
 • Надзор,
 • Консалтинг.

Тип на проекти:

 • Урбанистички проект за инфраструктура
 • Идеен проект
 • Основен проект
 • Проект на изведена состојба