Животна средина

ДОМИНГ ЈТД нуди изработка на Елаборати за заштита на животната средина за следните типови на обејтки:

  • Системи за водоснабдување,
  • Системи за снабдување со технолошка вода,
  • Системи за собирање на отпадни води,
  • Системи за наводнување,
  • Експлоатација на постоечки бунари
  • Пумпни станици,
  • Зафатни градби,
  • Регулација на речни корита,