Контакт

Друштво за градежништво, трговија и инженеринг увоз-извоз
ДОМИНГ ЈТД Јован Костадинов Радовиш

ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алекосв“ бб.
2420 Радовиш
Р.С. Македонија

Тел. +389 (0)32 630 240
Моб. +389 (0)78 214 499
+389 (0)75 431 132

e-mail.
domingjovan@yahoo.com – Продажба / Изведба / Сервис
trajche.kostadinov@gmail.com – Инженеринг / Наводнување