Лиценци

Министерството за транспорт и врски на ДОМИНГ му ги има издадено следните лиценци:

Лиценца А

За Проектирање
на градби од
Прва категорија

Лиценца А

За Ревизија
на проектна документација за градби од
Прва категорија

Лиценца Б

За Изведувач
на градби од
Втора категорија

Лиценца Б

за Надзор
на изградбата на градби од
Втора категорија