РЕФЕРЕНЦИ – НОВО

Позади името на ДОМИНГ стојат огромен број на успешно завршени објекти и проекти. Во продолжение можете да видите одбрани завршени проекти и објекти во секоја експертиза одделно.

Инженеринг

Проектирање

Ревизија

Изградба

Надзор

Наводнување

Капка по капка

Pop-up

Дождење

Инсталации – Водовод и канализација

ВиК во објекти

ВиК надвор од објекти

Противпожарни системи

Пумпни станици

Санитарија