РЕФЕРЕНЦИ

Инженеринг

Градежни конструкции

Проектирање, Ревизија, Надзор
(Во изработка)

Инженерска геодезија

DTM,Оперативен полигон, Следење на објекти
(Во изработка)

Животна средина

Елаборати за заштита на животна средина
(Во изработка)

Наводнување

Капка по капка

Проектирање и Изградба
(Во изработка)

Pop-up за тревници

Проектирање и Изградба
(Во изработка)

Дождење

Проектирање и Изградба
(Во изработка)

Автоматика

Проектирање и Монтажа
(Во изработка)

Инсталации кај објекти

Внатрешен водовод

Проектирање, Ревизија, Изведба и Надзор
(Во изработка)

Внатрешна канализација

Проектирање, Ревизија, Изведба и Надзор
(Во изработка)

Надворешен водовод

Проектирање, Ревизија, Изведба и Надзор
(Во изработка)

Надворешна канализација

Проектирање, Ревизија, Изведба и Надзор
(Во изработка)

Пропивпожарни системи

Проектирање, Ревизија, Изведба и Надзор
(Во изработка)

Пумпни станици

Проектирање, Ревизија, Изведба и Надзор
(Во изработка)