Улици и патишта

ДОМИНГ ЈТД нуди комплетни решенија за изградба, реконструкција и рехабилитација на следните објекти:

 • Градски сообраќајници,
 • Крстосници,
 • Локални патишта,
 • Регионални патишта,
 • Магистрални патишта,
 • Патни јазли,
 • Паркинзи,
 • Платформи.

Услуги:

 • Проектирање (референци),
 • Ревизија,
 • Надзор,
 • Консалтинг.

Тип на проекти:

 • Урбанистички проект за инфраструктура
 • Идеен проект
 • Основен проект
 • Проект на изведена состојба