Урбанизам

ДОМИНГ ЈТД нуди комплетни решенија за следните урбанистички проекти:

  • Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште,
  • Урбанистички проект за градежно земјиште за општа употреба,
  • Урбанистички проект за градежно земјиште,
  • Урбанистички проект за инфраструктура,
  • Урбанистички проект за разработување на урбанистички план за село.

Услуги:

  • Проектирање.