Хидротехника

ДОМИНГ ЈТД нуди комплетни решенија за следните хидротехнички објекти:

 • Системи за водоснабдување,
 • Системи за снабдување со технолошка вода,
 • Системи за собирање на отпадни води,
 • Системи за наводнување,
 • Надворешни и внатрешни хидрантски противпожарни системи,
 • Станици за прочистување на отпадни води,
 • Пумпни станици,
 • Зафатни градби,
 • Регулација на речни корита,
 • Водовод и канализација во објекти.

Услуги:

 • Проектирање, (референци)
 • Ревизија,
 • Надзор,
 • Изведба,
 • Консалтинг.