Водоснабдување

Доводен цевковод за водоснабдување од регионален цевковод „Студенчица“ до населените места Црнилиште, Слепче, Браилово и Десово, Општина Долнени

Активности

  • Геодетско снимање на 2 варијантни траси со вкупна должина од 50 km

  • Изработка на ажурирана геодетска подлога за усвоената траса од 30 km

  • Изработка на Основен проект

  • Изработка на Проект за инфраструктура

  • Изработка на Елаборат за заштита на животната средина

Поврзано