Атмосферска канализација

Атмосферска канализација за населено место Пехчево, Општина Пехчево

  • Геодетско снимање на траси со вкупна должина од 11 km

  • Изработка на ажурирана геодетска подлога за усвоената траса од 11 km

  • Изработка на Основен проект

  • Изработка на Елаборат за заштита на животната средина