Водоснабдување

Водоснабдителен систем за с. Калково, Општина Валандово

Активности

  • Геодетско снимање на траси со вкупна должина од 12 km

  • Изработка на ажурирана геодетска подлога за усвоените траси од 10.50 km

  • Изработка на Основен проект за каптажа од извор

  • Изработка на Основен проект за цевководи со должина од 10.50 km

  • Изработка на Основен проект за Резервоар

  • Изработка на Проект за инфраструктура

  • Изработка на Елаборат за заштита на животната средина

Поврзано