Пречистителни станици

ПСОВ за н.м. Иловица и Штука, општина Босилово (3000 Е.Ж.)

Активности

  • Геодетско снимање на опфат за ПСОВ

  • Изработка на Елаборат за ажурирана геодетска подлога

  • Изработка на Основен проект за ПСОВ за 3000 Е.Ж. со сите фази

  • Изработка на Елаборат за геотехнички истражни работи

  • Изработка на Елаборат за заштита на животната средина

Поврзано