Пречистителни станици

ПСОВ за н.м. Пршовце и Глоѓи, општина Теарце (6000 Е.Ж.)

Активности

  • Геодетско снимање на опфат за ПСОВ

  • Изработка на Елаборат за ажурирана геодетска подлога

  • Изработка на Основен проект за ПСОВ за 6000 Е.Ж. со сите фази, со можност за проширување до 13200 ЕЖ

  • Изработка на Елаборат за геотехнички истражни работи

  • Изработка на Елаборат за заштита на животната средина

Поврзано