Фекална канализација

Фекална канализациона мрежа за отпадни води за населените места Пршовце и Глоѓи, општина Теарце

Активности

  • Геодетско снимање на траси со вкупна должина од 22 km

  • Изработка на Основен проект за фекална канализација со должина од 20 km

  • Изработка на Основен проект за Пречистителна станица за отпадни води за 6000 Е.Ж.

  • Изработка на Елаборат за ажурирана геодетска подлога

  • Изработка на Елаборат за геотехнички истражни работи

  • Изработка на Елаборат за заштита на животната средина

Поврзано