Фекална канализација

Фекална канализација за н.м. Страчинци, општина Гази Баба

Активности

  • Геодетско снимање на траси со вкупна должина од 8 km

  • Изработка на Основен проект за фекална канализација со должина од 6.81 km

  • Изработка на Основен проект за Пречистителна станица за отпадни води за 2700 Е.Ж.

Поврзано