Фекална канализација

Фекални канализациски мрежи за селата Иловица и Штука, општина Босилово

Активности

  • Геодетско снимање на траси со вкупна должина од 30 km

  • Изработка на Основен проект за фекална канализација со должина од 26 km

  • Изработка на Основен проект за Пречистителна станица за отпадни води за 3000 Е.Ж.

  • Изработка на Елаборат за ажурирана геодетска подлога

  • Изработка на Елаборат за геотехнички истражни работи

  • Изработка на Елаборат за заштита на животната средина

Поврзано