Регионални патишта

Дислокација на регионален пат Р2133, с. Лопате, општина Куманово

Активности

  • Геодетско снимање на траси

  • Изработка на проект за дислокација регионален пат со должина од 1000 m

  • Изработка на нивелационо решение за крстосници – 2 крстосници

  • Изработка на проект за пропуст над суводолица

  • Изработка на идеен проект за вијадукт со должина од 100 m

  • Изработка на 3D визуелизација на дислокацијата