Локални патишта

Локален пат од с. Подареш до с. Калугерица, општина Радовиш

Активности

  • Геодетско снимање на траси

  • Изработка на Основен проект за градски сообраќајници со должина од 5.89 km

  • Изработка на нивелационо решение за крстосници – 34 крстосници

  • Изработка на Елаборат за геотехнички истражни работи