Осветлување на улици

Осветлување и нисконапонска мрежа на улици во Хиподром 2, општина Гази Баба

Активности

  • Геодетско снимање на траси

  • Изработка на Основен проект за осветлување и нисконапонска мрежа со должина од 5.67 km

  • Изработка на светлотехнички пресметки за улици и крстосници – 221 светлосни столбови

  • Контрола на осветленост на 34 крстосници