Пумпни станици за водоснабдителни системи

Пумпна станица на доводен цевковод до резервоар, с. Габревци, општина Конче

Активности

  • Геодетско снимање на траси

  • Изработка на Основен проект за електротехника за пумпна станица, автоматика и сигнализација

  • Изработка на Основен проект за сигнален кабел од пумпна станица до постоечки резервоар.