Пумпни станици за фекални води

Пумпни станици за феклна канализација во с. Моноспитово, општина Босилово

Активности

  • Геодетско снимање на опфат

  • Изработка на 3 (три) проекти за електротехника за пумпни станици за фекални води со вклучена автоматика и сигнализација