Градски сообраќајници

Улици во стопански комплекс „Петилеп“, општина Могила

Активности

  • Геодетско снимање на траси

  • Изработка на Основен проект за градски сообраќајници со должина од 1.80 km

  • Изработка на нивелационо решение за крстосници – 5 крстосници

  • Изработка на Елаборат за геотехнички истражни работи

Поврзано