Градски сообраќајници

Улици во Хиподром 2, општина Гази Баба

Активности

  • Геодетско снимање на траси

  • Изработка на Основен проект за градски сообраќајници со должина од 5.89 km

  • Изработка на нивелационо решение за крстосници – 34 крстосници

  • Изработка на Елаборат за геотехнички истражни работи

Поврзано