Градски сообраќајници

Улици Новопланирана „4“, „5“ и „7“ во н.м. Маџари, општина Гази Баба

Активности

  • Геодетско снимање на траси

  • Изработка на Основен проект за градски сообраќајници со должина од 430 m

  • Изработка на нивелационо решение за крстосници – 4 крстосници

Поврзано