УП за инфраструктура

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за ПСОВ за фекален канализационен систем за двете села – Иловица и Штука, општина Босилово

  • Геодетско снимање на траси

  • Изработка на ажурирана геодетска подлога за усвоената траса

  • Изработка на Урбанистички проект

  • Изработка на Елаборат за заштита на животната средина

  • Изработка на Идеен проект за фекална канализација и ПСОВ