УП за инфраструктура

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за ПСОВ за фекален канализационен систем за двете села – Иловица и Штука, општина Босилово

Read More