УП за парцелација

Урбанистички проект за урбанистичко-архитектонско обликување на јавни простори за група на класа на намена Д3 – Спорт и рекреација на зелени површини, на дел од КП 10925/1, КО Свети Николе, општина Свети Николе

Read More